Missie

Martens Metaal Elst B.V. maakt onderdeel uit van de Raak Metals Groep. Samen met de andere bedrijven van de Raak Metals Groep (hierna samen: RAAK METALS) is Martens Metaal Elst B.V. op 8 september 2021 toegetreden tot het Internationaal MVO convenant voor de Metaalsector. RAAK METALS, inclusief haar dochterondernemingen en medewerkers, erkennen dat ze deel uitmaken van een mondiale samenleving. De keuzes die RAAK METALS maakt hebben direct of indirect impact op deze samenleving. Niet enkel qua financiële, operationele prestaties, maar ook breder op de samenleving, de mens en het milieu.

RAAK METALS streeft ernaar om het veroorzaken van of bijdragen aan negatieve impact op werknemers, mensenrechten, het milieu, corruptie, consumenten en corporate governance te vermijden en de toegang tot herstel voor getroffen stakeholders te vergemakkelijken.

Als verantwoordelijk bedrijf streeft RAAK METALS naar sociale en ecologische due diligence zoals vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. RAAK METALS is toegetreden tot het Internationaal MVO-Convenant voor de Metaalsector, een multi-stakeholder initiatief voor het implementeren van individuele en collectieve due diligence; en voor het gezamenlijk ontwikkelen van lange termijnoplossingen voor de aanpak van sociale en milieurisico’s in wereldwijde toeleveringsketens van metalen en mineralen.

RAAK METALS streeft ernaar in haar branche een voorbeeld te zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met meer dan 55 medewerkers, is de gezondheid en veiligheid van ons personeel de eerste prioriteit. RAAK METALS streeft ernaar dat haar mensen kunnen werken in een open, prettige en veilige omgeving, waarin ze de mogelijkheid krijgen zichzelf te blijven ontwikkelen.

Scope

RAAK METALS is actief als recycler van ferro- en non-ferrometalen. Via de vestigingen in Tilburg, Best, Elst, Breda en Roosendaal biedt zij een complete service aan haar klanten waaronder containerdiensten en (on-site) demontage. Het IMVO beleid is gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen door al onze bedrijven.

RAAK METALS vraagt haar klanten, leveranciers en hun respectieve toeleveringsketens en andere zakenpartners dat zij de in dit beleid uiteengezette verplichtingen nastreven en waar nodig elkaar helpen en ondersteunen om verbeteringen door te voeren. Met als doel alle verplichtingen zoals geformuleerd in dit beleid in de toekomst alsnog na te kunnen komen.

Milieu

Door metalen te recyclen worden grondstoffen in wezen oneindig opnieuw benut. RAAK METALS wil zich zoveel als mogelijk in de voorhoede van de markt begeven wanneer het gaat om recycling van duurzame grondstoffen. Door marktontwikkelingen nauwkeurig te volgen, willen we nét een stap verder gaan dan de gemiddelde branchegenoot.

RAAK METALS werkt binnen de grenzen van haar milieuvergunningen en overige relevante wet- en regelgeving. Waar mogelijk zet RAAK METALS zich in op het realiseren van milieuverbeteringen welke verder gaan dan de minimale wettelijke verplichtingen. Door een proces van continue verbetering wordt gestreefd naar een verdere minimalisatie van de milieubelasting, preventie van het ontstaan van milieubelasting en verbetering van milieuprestaties.

RAAK METALS zet zich in voor minimalisatie van milieubelasting bij haar bedrijven, maar zeker ook in de resterende keten van metaalrecycling. Wanneer dit strekt tot buitenlandse partners, ziet RAAK METALS er op toe dat internationale milieu overeenkomsten worden nageleefd. “Best practices” bij het tot stand komen van recycling van metalen worden toegepast.

Arbeid

RAAK METALS biedt haar medewerkers directe blijvende werkgelegenheid met salarissen ruim boven het sociaal minimum inkomen  in de regio’s waarin zij actief is, zodat zij en hun gezinnen een volwaardig bestaan kunnen hebben. Daarnaast biedt zij indirecte werkgelegenheid, aan inhuurkrachten en zelfstandig ondernemers welke in hun werkzaamheden voor RAAK METALS een goede basis voor hun bestaan vinden.

RAAK METALS streeft naar goed werkgeverschap. Zij vraagt inzet en toewijding van haar medewerkers en op haar beurt biedt zij een open, prettige, gezonde en veilige werkomgeving, eerlijke en passende beloning en voldoende mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling. RAAK METALS verwacht dat haar contractors in Nederland en internationaal, op eenzelfde wijze met medewerkers omgaan.

RAAK METALS committeert zich met betrekking tot arbeidsnormen aan de grondrechten voor werknemers, zoals beschreven in de Verklaring over fundamentele principes en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Rechten van de mens

RAAK METALS respecteert en handhaaft te allen tijde de internationaal erkende mensenrechten zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vastgelegd in het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. RAAK METALS onthoudt zich van alle vormen van discriminatie. Dit verlangt zij eveneens van haar partners in de gehele keten.

Aanpak

RAAK METALS heeft de zes stappenbenadering van de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omarmd.

Dit proces richt zich op het identificeren en beoordelen van feitelijke en potentiële negatieve effecten, welke gepaard kunnen gaan met de keten van metaalrecycling en het internationaal zakendoen. RAAK METALS streeft naar een brede stakeholdersdialoog, door het betrekken van personeel, andere belanghebbenden en/of externe deskundigen bij het identificeren en mitigeren van risico’s Geconstateerde negatieve effecten worden aangepakt, de aanpak wordt geëvalueerd en hierover wordt gecommuniceerd.

Goedkeuring en toezicht

Deze beleidsverklaring is onderschreven door het bestuur van RAAK METALS en zal op bestuursniveau onder toezicht staan van M. van Raak en W. van Aerle.

RAAK METALS zal in haar jaarlijkse IMVO rapportage rekenschap afleggen over de voortgang van de implementatie van dit beleid.

Het beleid zal periodiek worden herzien om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan onze doelstellingen.

Tilburg, 10 februari 2022

M. van Raak
W. van Aerle